برگزاری رویدادهای سفارشی

همه‌ی صاحبان و مدیران کسب‌وکارها دوست دارند -ضمن حفظ و وفادار نگه داشتن مشتریان فعلی- هر روز مشتریان جدیدی پیدا کنند و به این وسیله شاهد توسعه‌ی کسب‌وکار باشند. این یعنی ساختن رابطه‌های جدید و بهتر کردن رابطه‌های قدیمی. و از آن‌جایی که تمام رابطه‌ها از طریق تجربه‌های مشترک ساخته شده و گسترش پیدا می‌کنند، به نظر می‌رسد که کسب‌وکارهای مختلف باید به دنبال ایجاد تجربه‌های مشترک برای مشتریان‌شان باشند. چه تجربه‌ی مشترکی بهتر از یک رویداد!؟