موسسه مطالعات افق اقتصاد خلیج ­فارس به شماره ثبت ۴۰۳۶۵ و به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۴۶۳۴۰ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻃﺮاﺣﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­رﯾﺰی، ﺑﺮﮔﺰاری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﺮﻓﻪ­ای روﯾﺪادﻫﺎ و ﺑﺎ ﮔﺮدﻫﻢ آوردن ﺻﺎﺣﺐ­ﻧﻈﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه راه‌­اﻧﺪازی ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم درک ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎری  ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ واﺷﺨﺎص، اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﺘﺪوﻟﻮژی­ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﭼﺎﻟﺶ­ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮی اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

این مجموعه با رویکردی دانش­بنیان از ابتدای آغاز به فعالیت خود تلاش نموده تا با ترکیبی متجاتس از دانش و تجربه اقدام به ایجاد فرصت و فضاهی مناسبی در راستای خدمت به توسعه پایدار اقتصادی کشور نماید.

مدیران موسسه با پیشینه بیش از ۱۰ سال فعالیت در زمینه برگزاری رویدادهای ملی و بین­المللی و سایر حوزه­های رسانه­ای و برگزاری بیش از ۱۲۰ جشنواره، کنفرانس، دوره آموزشی، نمایشگاه، نشست­های B2B ، ساخت مستندهای اقتصادی و صنعتی و ساعت­ها مطالعه و پژوهش در عوامل موفقیت و شکست کسب­و­کارها و فرصت­ها و تهدیدهای موجود در اقتصاد ایران با نگاهی روشن به آینده اقدام به تاسیس این مجموعه نموده­اند تا بتوانند در افقی نه­چندان دور به توانمندترین مجموعه در حوزه تخصصی خود تبدیل شوند.