موسسه مطالعات خلیج فارس با توجه به زنجیره تأمین توانمند و پتانسیل های موجود در گروه و با هدف افزایش مناسبات تجاری ایران در دوران تحریم های جهانی، اقدام به برگزاری یک سلسه نشست های بین المللی فی ما بین صاحبان صنایع ملی و بنگاههای تجاری خارجی نموده است. این رویدادها با همکاری نهادهایی همچون سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اجرا گردیده و برآیند بسیار ارزشمندی داشته است .