شورای مرکزی راهبری

برخی چهره های علمی و سیاسی که در کارگروه‌های تشکیل شده توسط موسسه خلیج¬فارس عضویت داشته یا دارند.